Thư giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty mẹ